Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Planu Finansowego 2010

UCHWAŁA NR V/11/2009
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2010

Na podstawie art.73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 165, art. 184, 188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, nr 209, poz.1317, nr 216, poz.1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. , Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) i § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2010 roku w wysokości 121.296,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące – 121.296,00 zł,

2. Szczegółowy plan dochodów planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.1. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2010 roku w wysokości 121.296,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – 121.296,00 zł,

2. Szczegółowy plan wydatków planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan finansowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2010 rok jest zrównoważony.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków planu finansowego z wyłączeniem przeniesień między działami,
2) lokowania wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Objaśnienia  
do projektu planu finansowego 
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 
na rok 2010


Zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm) Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada do zaopiniowania projektu planu finansowego na rok 2010.
Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 150 z późn.zm.) oraz art. 165 ustawy o finansach publicznych.

Związek międzygminny, do którego przystąpiło pięć gmin, tj.:
1) gmina Drawsko Pomorskie
2) gmina Złocieniec
3) gmina Łobez
4) gmina Resko
5) gmina Bierzwnik
został zarejestrowany dnia 23.04.2009 pod poz.: 290 Rejestru Związków Międzygminnych prowadzonych przez MSWiA pod nazwą „Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego”. W ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM.

I. DOCHODY

Prognozowana wysokość dochodów Związku to kwota 121.296,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące stanowią kwotę 121.296,00 zł i składają się na nie:
- wpływy z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym 100,00 zł
- wpływy z tytułu składek członkowskich gmin 121.196,00 zł
(składkę członkowską ustalono w wysokości 2,00 zł rocznie od 1 mieszkańca gminy uczestniczącej w Związku)


II. WYDATKI

Projekt planu wydatków do wykorzystania w roku 2010 zakłada kwotę 121.296,00 zł, w tym
1) wydatki bieżące stanowią kwotę 121.296,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano wykorzystywać w całości w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w tym na:
? wynagrodzenia (2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę) 64.650,00 zł
? pochodne od wynagrodzeń 11.890,00 zł
? odpisy na ZFŚS 2.100,00 zł
? usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenia 6.000,00 zł
? zakup artykułów biurowych i wyposażenia, w szczególności mebli biurowych oraz pomocy dydaktycznych 2.446,00 zł
? opłaty związane z wynajęciem lokalu, w tym zużycie energii, wody, ścieków i ogrzewania oraz ochrona mienia 3.160,00 zł
? zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 6.600,00 zł
? zakup materiałów papierniczych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych i programów komputerowych (księgowego i antywirusowego) 7.300,00 zł
? zakup usług pozostałych obejmujących obsługę prawną(14650,00), bankową (650,00) i inne niezbędne w bieżącym funkcjonowaniu Biura Związku(1850,00) 17.150,00 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Gutowicz 08-01-2013 14:58:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Gutowicz 15-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Gutowicz 08-01-2013 14:58:54