Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
ul. Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 314 14 67
 
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IODO można kontaktować się pod adresem mail iodo@pojezierzedrawskie.com.pl i numerem telefonu 94 36 33 055 wew. 10.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego w szczególności, gdy: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
Dane osobowe przetwarzane przez Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze zm. i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
  1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  2. żądania ich sprostowania,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iodo@pojezierzedrawskie.com.pl
Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, wykonawcy realizowanych projektów.
W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez odpowiednich pracowników merytorycznych Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 08-06-2018 14:56:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator 08-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Administrator 06-02-2023 09:46:39